FORRETNINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle tilbud og ordrebekræftelser, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 1. TILBUD Tilbud er gældende i 60 dage fra tilbuddets datering.
 1. ORDRER Tilbud og aftaler er først bindende, når sælger har modtaget underskrevet accept af tilbuddet. Varerne leveres læsset på vogn i løst mål, og mængder opmåles i tons. Det kan lejlighedsvis forekomme, at visse varer er udsolgt, hvilket der ikke hæftes for. Der afregnes min. for 1 ton.
 1. PRISER Prisen er i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. Råstof-afgift (med mindre andet er aftalt) og moms. Energitillæg 8 % pålægges alle materialer, grundet det nuværende energimarked. Der tillægges et faktura-gebyr på alle papirfakturaer på 35,00 kr. pr. faktura. Såfremt man ønsker fakturaer på e-mail, skal henvendelse ske på mail til info@damilog.dk
 1. BESKRIVELSE OG PRØVER Der tages løbende prøver af producerede materialer. Analyseresultaterne udleveres til køber på forlangende. Hvis køber ønsker andre analyser, må disse foretages for købers egen regning.
 1. REKLAMATION Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at leverede varer er mangelfri. Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf. Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig at vejesedlens angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/aflæsningen foretage visuel kontrol af det leverede. Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel.
  Bortset fra omlevering af den mangelfulde vare kan køber ikke gøre noget krav gældende overfor DMG/SGS.
  Hvis køber vil påberåbe sig mangler, skal køber reklamere skriftligt straks og inden 48 timer efter, at køber er eller burde være opmærksom på den mangel, der påberåbes. Ved reklamation skal manglens art og omfang specificeres nærmere. Afgiver køber ikke behørig reklamation straks og inden den anførte frist, fortaber køber sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende.

  DMG/SGS er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af, at varerne er anvendt forkert. DMG/SGS fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andre indirekte tab, herunder købers eller denne kundes driftstab, transportomkostninger, tab af fortjeneste, tab som følge af en afledt mangel ved produkterne, hvori det leverede materiale indgår, eller lignende tab. Endvidere fraskriver DMG/SGS sig ansvaret for skader og tab, som er forårsaget af, at kvaliteten af leverede varer forandres før og under fremstilling af det endelige produkt.

 1. PRODUKTANSVAR DMG/SGS er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af DMG/SGS eller andre, som DMG/SGS har ansvaret for. DMG/SGS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varerne er i købers besiddelse. DMG/SGS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvor disse indgår.
  I øvrigt er DMG/SGS kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

FORRETNINGSBETINGELSER

 1. LEVERINGSHINDRINGER DMG/SGS hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som DMG/SGS ikke kunne tage i betragtning ved købets indgåelse, herunder myndighedsrestriktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Foreligger der force majeure, udsættes leveringstiden således uden ansvar for DMG/SGS i et tidsrum, der svarer til den tid, hindringen har haft virkning. Ved afhentning er det købers ansvar, at der bestilles den kvalitet og sortering, som var ønsket af køber. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber betaler samtlige omkostninger der er forbundet hermed.
 1. BETALINGSBETINGELSER Med mindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne: netto 8 dage for private og netto 14 dage for erhverv. Ved betaling efter forfaldsdag pålignes renter pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. DMG/SGS kan til enhver tid kræve at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler acontobeløb til sikkerhed for betaling.